Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

A.1. Czego dotyczy Polityka prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki BHP SERWIS MARCIN GRZELAK przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług.

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

 • część A– informacje wstępne;
 • część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część C – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

 

BHP SERWIS MARCIN GRZELAK szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające Serwis tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”) oraz Nabywców  i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z BHP SERWIS MARCIN GRZELAK za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Mail: bhpserwiss@gmail.com

Adres:  24-100 Puławy, ul. Sienkiewicza 7/5.

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

BHP SERWIS MARCIN GRZELAK może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Nabywców poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w serwisie onlinebhp.pl

W związku z tym zalecamy, aby Nabywcy oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik/Nabywca nie akceptuje zmian  w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu oraz przesłać na adres mailowy bhpserwiss@gmail.com stosowną informację, w celu usunięcia danych.

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
Administrator danych osobowych Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

Pojęcia takie jak Usługodawca, Platforma e-learningowa, Nabywca, Użytkownik oraz inne używane w niniejszej Polityce Prywatności zostały zdefiniowane w Regulaminie.

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez BHP SERWIS MARCIN GRZELAK – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne BHP SERWIS MARCIN GRZELAK związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem moich danych?

BHP SERWIS MARCIN GRZELAK z siedzibą w Puławach, ul. Sienkiewicza 7/5 jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

B.2. Jakie dane są przetwarzane?

BHP SERWIS MARCIN GRZELAK zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników Serwisu i Nabywców oraz innych osób korzystających z serwisu onlinebhp.pl

BHP SERWIS MARCIN GRZELAK może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie e-learningowej;
 • składania zamówień przy użyciu Platformy e-learningowej;
 • korzystania z konta założonego na Platformie e-learningowej;
 • składania zapytań odnośnie świadczonych przez serwis onlinebhp.pl usług

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez BHP SERWIS MARCIN GRZELAK należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres e-mail

 

B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np.

 • do założenia indywidualnego Konta w Platformie e-learningowej,
 • realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na skierowane zapytania,
 • wystawienia zaświadczenia o ukończonym szkoleniu bhp.
  może skutkować nieukończeniem szkolenia.

B.4. Cel przetwarzania danych:

 • umożliwienie korzystania z serwisu internetowego onlinebhp.pl (realizacja usług świadczonych przez wskazany serwis w zakresie szkoleń)
 • w celu realizacji umowy art.6 ust.1 lit. b RODO

B.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane do czasu usunięcia Konta lub do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Nabywców i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

B.7. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

B.8. Odbiorcy danych. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

a) osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierających naszą bieżącą działalność,

b) biuro księgowe,

c) informatyk – firma wykonująca zadania w zakresie obsługi informatycznej strony www.onlinebhp.pl

d) przelewy24

e) BNP Paribas Bank Polska S.A.

f) inne podmioty i osoby trzecie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług szkoleniowych poprzez Serwis

g) dostawcy usług pocztowych

h) dostawcy usług kurierskich

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Nabywca oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Użytkownik może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego w serwisie onlinebhp.pl.

C.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do BHP SERWIS MARCIN GRZELAK z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

 

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa Opis Twoich praw>
Prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie BHP SERWIS MARCIN GRZELAK odpowiedniego oświadczenia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

 • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu <(więcej informacji o sprzeciwie w pkt C.5.).

Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że BHP SERWIS MARCIN GRZELAK będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do żądania od BHP SERWIS MARCIN GRZELAK wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od BHP SERWIS MARCIN GRZELAK przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych BHP SERWIS MARCIN GRZELAK (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że BHP SERWIS MARCIN GRZELAK  nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu BHP SERWIS MARCIN GRZELAK i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

PLIKI COOKIES

D.1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Nabywcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu i Nabywcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Nabywcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

D.2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

BHP SERWIS MARCIN GRZELAK wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Nabywcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Nabywcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której  nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Nabywcę do „koszyka”.

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku “Cookies”.

D.4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. Użytkownicy Serwisu i Nabywcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Nabywcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga!  Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania” np. zakupów w Twoim koszyku; Twoich haseł i loginów.

     §2

Informacje ogólne

 1. Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym www.onlinebhp.pl  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i innych Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu www.onlinebhp.pl jest zapoznanie się z jego treścią. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest jednoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 3. Zarejestrowanie się w www.onlinebhp.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z Rozporządzeniem. Nabywca i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Podstawowym warunkiem korzystania ze szkoleń okresowych BHP na Platformie e-learning jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz założenie indywidualnego Konta Użytkownika. Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką www z możliwością zapisu plików cookies oraz dodatkowych programów, które będą niezbędne do odtwarzania prezentacji. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia
  w korzystaniu z usługi wynikającej z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkowania.
 5. W przypadku niezgodności bądź braku dostępu do Platformy, Użytkownik ma ciągły dostęp do FAQ. W przypadku, gdy nie znajdzie tam niezbędnych informacji może skontaktować się z administratorem platformy wysyłając wiadomość e-mail na adres: www.onlinebhp.pl  w celu uzyskania pomocy.
 6. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Nabywcę, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od firmy wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

§3

Ceny i płatności

 

Wszystkie ceny szkoleń podane na stronach platformy e-learningowej są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN). Ostateczną, wiążącą ceną jest widniejąca przy wybranym szkoleniu w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.

Szkolenia bhp określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.

 1. Cena zwiera:
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych, również po zakończeniu szkolenia
 • Opłatę za przesyłkę certyfikatu
 • Certyfikat
 • Egzamin
 • Konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo w trakcie szkolenia

3. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na szkolenia e-learningowe Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej lub papierowej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu szkoleń na podstawie faktury proformy, końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „Faktury”.

5. Forma płatności:

 • Przelew tradycyjny
 • Przelew wykonany przez system „Przelewy24”

W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.

6. W przypadku braku kontaktu z Nabywcą podczas trwania szkolenia nie wynikającego z winy Usługodawcy, a wyłącznie z winy Nabywcy wpłata za      szkolenie     e-learningowe nie jest zwracana.

7. W przypadku nie wykonania wszystkich zadań  z  winy Nabywcy/Użytkownika wpłata za szkolenie e-learningowe nie jest zwracana.

8. Użytkownikowi, który nie ukończy szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej za płatne szkolenie.

  9. Promocje na wszystkie szkolenia dostępne na platformie obowiązują od momentu ich ogłoszenia na czas określony. Informacja o promocji będzie wyświetlana na głównej stronie platformy.

§ 4

Zamówienia oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej

 

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.onlinebhp.pl . Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 4. Wszystkie informację niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia znajdują się na stronie www.onlinebhp.pl
 5. Szkolenia są udostępniane po uprzednim opłaceniu pełnej należności w sposób wybrany przez Nabywcę.
 6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi na platformie www.onlinebhp.pl  oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego szkolenia na platformie www.onlinebhp.pl jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 8. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga zarejestrowania konta przez Nabywcę/Użytkownika. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika. Założenie konta następuje poprzez złożenie zamówienia i jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak login hasło dostępu do serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 9. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 10. Nabywca/Użytkownik po pierwszym logowaniu może zmienić hasło dostępu do Platformy.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie www.onlinebhp.pl
 12. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony czasowo.
 13. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu składającego się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem ukończenia szkolenia i tym samym uzyskania Certyfikatu jest udzielenie  60% poprawnych odpowiedzi.
 14. Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu musi uzupełnić swoje dane tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, które są niezbędne do wystawienia Certyfikatu.
 15. Egzamin jest nieograniczony czasowo.
 16. Nie zaliczenie testu egzaminacyjnego nie powoduje naliczania dodatkowych opłat – test można rozwiązywać wielokrotnie.

§ 5

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Nabywcy/Użytkownikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie korzystając z platformy e-learningowej.
 2. Użytkownikom, którzy nie ukończyli szkolenia, tj. nie uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi z testu,  Certyfikat nie zostanie wystawiony.
 3. Jednorazowe wystawienie i przesłanie Certyfikatu o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Nabywcy jest bezpłatne. Koszt wysłania kolejnego egzemplarzu Certyfikatu ponosi Nabywca.
 4. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, zaświadczenie dostępne jest również w zakładce „Certyfikaty”.

§ 6

Uprawnienia użytkownika i licencja

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa
w szkoleniach zakupionych w ramach platformy 
www.onlinebhp.pl
b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej c) uczestniczenia w specjalnych promocjach przeznaczonych dla Użytkowników platformy
www.onlinebhp.pl

Użytkownik zobowiązany jest do:
a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie www.onlinebhp.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać materiały  z platformy 
www.onlinebhp.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
W przypadku chęci wykorzystania poza platformą www.bhpserwis.pulawy.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 7

Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do całkowitego,  czasowego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej  w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem
  b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
  W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania  naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika
  w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.  W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do  wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 8                                                                                                                                       

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę/Użytkownika niewłaściwego działania platformy e-learningowej jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie administratora systemu wysyłając e-mail na adres: ontakt@onlinebhp.pl  
 2. Reklamacja składana przez Nabywcę/Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail osoby składającej reklamację
 • rodzaj szkolenia, którego reklamacja dotyczy
 • opis reklamacji
 • okoliczności uzasadniające reklamację

3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres podany powyżej w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili jej zaistnienia. Reklamacje  złożone po wskazanym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia. We wskazanym terminie Nabywca/Użytkownik będzie poinformowany o stanowisku zajętym przez Usługodawcę.

5. Ze względu na rodzaj usług i produktów stanowiących przedmiot Umowy, tzn. świadczenie, które nie może zostać zwrócone Zamawiający – Kupujący – Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania, z chwilą dokonania opłaty i udostępnienia szkolenia lub udostępnienia materiałów szkoleniowych lub pobrania udostępnionych materiałów szkoleniowych, przystąpienia do egzaminu, rozwiązania końcowego testu z wynikiem pozytywnym lub negatywnym , zakończenia szkolenia, pobrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6. Zamawiającemu – Kupującemu – Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku dokonania wpłaty za jej przedmiot.

7. Zamawiający – Kupujący – Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile nie zostały udostępnione materiały szkoleniowe lub pobrane udostępnione materiały szkoleniowych, przystąpienia do końcowego egzaminu, rozwiązania testu, pobrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

8. Zamawiający – Kupujący – Użytkownik, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien zawiadomić Usługodawcę o swojej decyzji w formie pisemnego oświadczenia (email lub poczta tradycyjna) w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

9. Usługodawca, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8,   wystawi korektę faktury oraz dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia korekty faktury.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku, gdy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Usługodawcy wyraził on zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy.

 

§ 9

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając Usługodawcy przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe  wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.bhpserwis.pulawy.pl.

§ 10

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy e-learningowej www.onlinebhp.pl , wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu, jego funkcjonalności oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma e-learningowa www.onlinebhp.pl oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz. 419, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z późn. zm.).
  Niniejszy program komputerowy jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie chronionym prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie niniejszego programu, wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian wymaga licencji udzielonej przez Usługodawcę – BHP SERWIS MARCIN GRZELAK.
  Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej zgody Usługodawcy – BHP SERWIS MARCIN GRZELAK, ul. Sienkiewicza 7/5, 24-100 Puławy.
 2. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na platformie e-learningowej loga swojej firmy.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z platformy e-learningowej lub niemożności  skorzystania z niego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy e-learningowej na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie platformy e-learningowej bez uprzedzenia. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie www.onlinebhp.pl
 4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian zarówno do regulaminu jak i  oferty są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 roku.
Call Now Button
0

Facebook