Karta szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy marcin grzelak

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

50.00

Karta szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis produktu

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników rozpoczynających pracę – ONLINE

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Obowiązek ten dotyczy każdej branży.

Nasze szkolenia wstępne odbywają się zdalnie,  czyli można je odbyć z każdego miejsca, w każdym czasie.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b) przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w zakładzie pracy,
c) podstawowymi przepisami ochrony przeciwpożarowej,
d) zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie wstępne kończy się krótkim testem, który składa się z 10 pytań prawda/fałsz. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów uczestnik może podejść do niego ponownie.

Uzyskując pozytywny wynik, pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego.

Szkolenie wstępne bhp – instruktaż ogólny ważny jest do 12 miesięcy, natomiast dla osób kierujących pracownikami do 6 miesięcy od zatrudnienia.

Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, mająca aktualne szkolenie bhp dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

https://onlinebhp.pl/produkt/szkolenie-okresowe-bhp-dla-pracodawcow-innych-osob-kierujacych-pracownikami/

Program szkolenia dla Pracowników rozpoczynających pracę – szkolenie wstępne

1.  Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

2. Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.

5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.

6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.

7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego

8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.

9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.

10. Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ustawa Kodeks pracy. Stanowisko GIP z dnia 20.04.2020 r.

Call Now Button
0

Facebook