Szkolenia stacjonarne

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

Oferujemy Państwo szkolenia BHP wstępne obowiązkowe przy przyjęciu wszystkich nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Zapewniamy kompleksową organizację szkolenia na naszych salach wykładowych jak również na terenie zakładu pracy klienta. Czas trwania szkolenia to minimum 3 godziny, do którego przygotowywany jest indywidualny szczegółowy program szkolenia. Proces edukacji prowadzony jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów ds. BHP.

Przypominamy że:

 • „Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art.2373 paragraf 3 KP)”.

SZKOLENIA BHP OKRESOWE

BHP SERWIS organizuje szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP. Czas trwania szkolenia to minimum osiem godzin lekcyjnych, do zajęć przygotowywany jest indywidualnie program szczegółowy adekwatny do potrzeb klienta związanych z określonymi zagrożeniami na stanowisku pracy. Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.) i dedykowane są do następującej grupy stanowisk:

 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • Pracowników administracyjno-biurowych,
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • Osób kierujących pracownikami,
 • Służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Przypominamy, że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy i dotyczy to pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-techniczni, pracowników służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby oraz pracowników administracyjno-biurowych. W przypadku osób kierujących pracownikami szkolenie takie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach (paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego).

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, oferujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Według rozporządzenia szkoleniowego art. 15 ust.4 „pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku”. Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych, zajęcia prowadzone są przez specjalistów ds. BHP. Proces szkoleniowy realizowany jest na podstawie indywidualnie przygotowywanych programów szkoleniowych adekwatnych do branży i zagrożeń na stanowiskach pracy. Zajęcia prowadzone są na Naszych salach wykładowych lub na terenie zakładu pracy klienta.

Przypominamy, że według Kodeksu Pracy art. 237 § 2 „Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonania ciążących na nim obowiązków”.

SZKOLENIA BHP KADRA KIEROWNICZA

Według art. 2373§21 Kodeksu Pracy osoba kierująca pracownikami obowiązana jest odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nim obowiązków, szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę powyższych aktów prawnych proponujemy Państwu szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej. Opierając się na przepisach rozporządzenia szkoleniowego, osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach. Czas trwania szkolenia to 16 godzin lekcyjnych, jest ono prowadzone na podstawie indywidualnie opracowywanych programów szczegółowych odpowiednio do branży i zagrożeń na stanowisku pracy. Proces edukacji prowadzony jest na terenie naszego ośrodka szkoleniowego oraz w przedsiębiorstwie klienta.

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

BHP SERWIS oferuje kompleksowy outsourcing w zakresie BHP realizowany zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w spawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Współpracy na zasadzie powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy jest dla każdej firmy najefektywniejszym i najtańszym elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. BHP SERWIS przejmuje wszystkie obowiązki z zakresu BHP dzięki czemu przedsiębiorca, pracodawca może ten zaoszczędzony cenny czas zainwestować w dalszy rozwój firmy.

W ramach wyżej wymienionych usług otrzymacie Państwo:

 • Prowadzenie szkoleń BHP zarówno wstępnych jak i okresowych,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz prawa pracy,
 • Kompletną usługę postępowań powypadkowych,
 • Solidnie wykonaną ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Okresowe przeglądy stanu BHP w zakładzie pracy,
 • Dostosowanie stanowisk pracy według zasad ergonomii,
 • Audyty BHP,
 • Udział w wizytacjach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i tym samym pomoc w realizacji zaleceń powyższych organów,
 • Prowadzenie wymaganych prawem rejestrów : wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych.
 • Zapewniamy pełną i bieżącą informacje w zakresie nowowprowadzonych norm i przepisów.
Call Now Button
0

Facebook